สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสมาคม
 
 
 

ท่านสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูล
ติดต่อรับเอกสารที่ Thailand.cpa@gmail.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขที่อยู่ 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่อง โดยร้านยาคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559

 


สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม


 
 


สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ดูแลปัญหาผิวหนังและสุขภาพกาย ด้วยการแพทย์ทางเลือก ” วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

รายละเอียด และลงทะเบียนทางโทรสาร โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
 


 
 

แบบฟอร์มยื่นสมัครรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ

• แบบแสดงเจตจำนงเพื่อการรับรองคุณภาพร้านยา
• แบบให้ข้อมูลและประเมินตนเองตามมาตรฐานร้านยา สภาเภสัชกรรม
• ขั้นตอนปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• เอกสารต่ออายุร้านยาคุณภาพ
• แบบประเมินตนเอง ต่ออายุร้านยาคุณภาพ

ร้านยาคุณภาพ ทำได้..ง่ายนิดเดียว


 
 
วิชาการ
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
กฎหมาย
 

ธุรกิจก้าวหน้า ร้านขายยาสู่สากล โดย กรมสรรพากร

- Presentation

- คู่มือภาษีอากรสำหรับร้านขายยา


 

GPP: แนวทางการจัดการ สู่วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย. 1)


 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม


 

กฎกระทรวง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖


 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน


 

คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย. 1)


 

แนวทางการให้คะแนน GPP


 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผ่านการตรวจประเมิน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน


 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 40 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร./Tel. 0-2713-5261-3 | โทรสาร/Fax 0-2713-5541 | E-mail: cpa_thailand@yahoo.com, thailand.cpa@gmail.com | Webmaster: off_kittinunn@hotmail.com