สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสมาคม
 
 
 

ท่านสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูล
ติดต่อรับเอกสารที่ Thailand.cpa@gmail.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขที่อยู่ 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่อง โดยร้านยาคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559

 


สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม


 
 


สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Cancer : What Pharmacist Should Know ” วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 559 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

รายละเอียด และลงทะเบียนทางโทรสาร โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

 

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ในหัวข้อเรื่อง "การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (NCD) ในร้านยา ครั้งที่ 2" ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รายละเอียด และลงทะเบียนทางโทรสาร โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
 


 
 
 

แบบฟอร์มยื่นสมัครรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ

• แบบแสดงเจตจำนงเพื่อการรับรองคุณภาพร้านยา
• แบบให้ข้อมูลและประเมินตนเองตามมาตรฐานร้านยา สภาเภสัชกรรม
• ขั้นตอนปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• เอกสารต่ออายุร้านยาคุณภาพ
• แบบประเมินตนเอง ต่ออายุร้านยาคุณภาพ

ร้านยาคุณภาพ ทำได้..ง่ายนิดเดียว


 
 
วิชาการ
 


 


 


 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของร้านขายยา โดย ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559)


 


 


 


 


 


 
 
กฎหมาย
 

ธุรกิจก้าวหน้า ร้านขายยาสู่สากล โดย กรมสรรพากร

- Presentation

- คู่มือภาษีอากรสำหรับร้านขายยา


 

GPP: แนวทางการจัดการ สู่วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย. 1)


 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม


 

กฎกระทรวง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖


 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน


 

คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย. 1)


 

แนวทางการให้คะแนน GPP


 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผ่านการตรวจประเมิน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน


 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 40 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร./Tel. 0-2713-5261-3 | โทรสาร/Fax 0-2713-5541 | E-mail: cpa_thailand@yahoo.com, thailand.cpa@gmail.com | Webmaster: off_kittinunn@hotmail.com