*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา*สมาคมขอปิดบริการหน้ากากอนามัยเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวงมหาดไทย**สมาคมขอเลื่อนการประชุมวิชาการวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 28 มิถุนยายน  2563 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

ข่าวสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

 


วารสารเภสัชกรรมชุมชน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 107
เดือนพฤศจิกายน 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 106
เดือนกันยายน 2562
สมุดสุขภาพและการใช้ยา
เดือนกรกฎาคม 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 105
เดือนกรกฎาคม 2562