ขอเชิญร่วมรับจดหมายข่าวทางEmailหรือLineCPA แทนทางไปรษณีย์ : การประชุมวิชาการวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในวัยทำงานและผู้สูงวัย

ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม หน่วยกิต รหัสกิจกรรม
การประชุมวิชาการ เรื่อง Update on Gastrointestinal Problems
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
17 ธันวาคม 2560 4.5  2002-2-000-017-12-2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในวัยทำงานและผู้สูงวัย”
ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท(อโศก)
26 พฤศจิกายน 2560 4.5  2002-2-000-016-11-2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update on Pain Management in Pharmacy”
ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
05 พฤศจิกายน 2560 4.5  2002-2-000-015-11-2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง Women's and Men’s Health Update
บอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
24 กันยายน 2560 4.5  2002-2-000-014-09-2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง “THE ALLERGY UPDATE 2017 ”
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
27 สิงหาคม 2560 4.5  2002-2-000-013-08-2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update on the Medical Management for EENT Disorders”
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
23 กรกฎาคม 2560 2002-2-000-012-07-2560
การประชุมวิชาการ“Herbal and Nutrition Management for Chronic Kidney Diseases”
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
25 มิถุนายน 2560 2002-2-000-011-06-2560
การประชุมวิชาการเรื่อง“พัฒนาศักยภาพเครือข่ายร้านยาคุณภาพ”
ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร
04 มิถุนายน 2560 2002-2-000-010-06-2560
เรื่อง “Practical Points: for Empiricing Antibiotic for Community Pharmacists ”
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
28 พฤษภาคม 2560 2002-2-000-008-05-2560
การประชุมวิชาการเรื่อง “One Day skin expert”
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
14 พฤษภาคม 2560 4.5  2002-2-000-009-05-2560
การประชุมวิชาการเรื่อง “ ความรู้ภาษีธุรกิจร้านยาที่ควรรู้ ”
30 เมษายน 2560 2002-2-000-007-04-2560
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “Drugs used in Elderly”
ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.เพชรบุรี 47 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
23 เมษายน 2560 5.5  2002-2-000-005-04-2560
การประชุมวิชาการเรื่อง “Common Problems in Pediatrics
ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยเพชรบุรี 47
22 มกราคม 2560 5.5  2002-2-000-001-01-2560