*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม เรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 *

ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม หน่วยกิต รหัสกิจกรรม
การประชุมวิชาการเรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders
ณ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรรัลด์ รัชดาภิเษก
26 พฤษภาคม 2562 4.5  2002-2-000-005-05-2562
หลักสูตรการจัดการโรคเบาหวานระดับปฐมภูมิในร้านยา (Primary DM Management Care in Community Pharmacy)
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง
17 มีนาคม 2562 5.25  2002-2-000-004-03-2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
03 มีนาคม 2562 2002-2-000-003-03-2562
การประชุมวิชาการ“Updated Clinical Assessment for NCDs in Primary Care”
17 กุมภาพันธ์ 2562 5.5  2002-2-000-002-02-2562
การประชุมวิชาการ“Update Management for Skin Disorder in Community Pharmacy”
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง
27 มกราคม 2562 4.5  2002-2-000-001-01-2562