ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในกิจกรรม *World Antibiotic Awareness Week วันที่ 24 พ.ย.* ประชุมวิชาการ Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission วันที่ 29 พ.ย.65  *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566** CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

กลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และ แพ้ยาข้ามกัน .. ประเด็นสำคัญในร้านยา กลุ่ม Cross Reactivity:  NSAIDs, Muscle relaxants, Proton pump inhibitors
กลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และ แพ้ยาข้ามกัน .. ประเด็นสำคัญในร้านยา กลุ่ม Cross Reactivity: NSAIDs, Muscle relaxants, Proton pump inhibitors
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-022-10-2565
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar     View location Map
วันที่จัดการประชุม 16 ตุลาคม 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
อุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทยจากข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับร้ายแรงอยู่ถึง 8.044 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 17.97 จากรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ฯที่ส่งรายงานเข้ากระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด) และเมื่อพิจารณาผลลัพธ์จากการเสียชีวิตที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยพิจารณา 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2559-2563) พบว่ามีรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดรุนแรงที่ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดการพิการและเสียชีวิต ถึง 250 รายงาน (คิดเป็นร้อยละ 0.64 จากรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ฯที่ส่งรายงานเข้ากระทรวงฯทั้งหมด) อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพบางประเภทอาจป้องกันไม่ได้ แต่การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ซ้ำนั้นเป็นที่สามารถป้องกันได้ โดยเริ่มต้นจากการประเมินการแพ้ยาที่ดี และมีระบบหรือแนวทางที่ดี เช่น การเก็บข้อมูล การส่งต่อข้อมูล รวมถึงการแจ้งเตือนข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย/ผู้ใช้ที่ดี ก็จะสามารถป้องกันการเกิดการซ้ำได้
เภสัชกรชุมชน ถือเป็นด่านหน้าในการบริการประชาชนในชุมชน มีส่วนช่วยในการให้คำแนะนำการใช้ยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยแก่ประชาชน รวมถึงการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนอีกด้วย เภสัชกรชุมชนจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ซ้ำ อันนำไปสู่บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนที่ทำเพื่อประชาชนให้ใช้ยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยอย่างยั่งยืน และเป็นที่พึ่งแก่ชุมชน แก่ประเทศในการจัดการด้านยาอย่างสมศักดิ์ศรีวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดการเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ฯ รวมถึงแนวทางการป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ฯ
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบ วิชาชีพ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
อาการไม่พึงประสงค์ ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ Cross Reactivity: NSAIDs, Muscle relaxants