ขอเชิญประชุมวิชาการ webinar  ซีรี่ สตรีสากล วันที่ 26 มี.ค.  เวลา 09.00-12.00แนวทางการให้คำปรึกษาในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV/TB และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ในร้านยาบริการสุขภาพเพศหลากหลาย” และ เวลา  13.00-15.00 น.  "Oral Contraception: Design for HER CHOICE"  * CPA e-Learning 2566 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

Fish Oil and Health: Fact or Myth
Fish Oil and Health: Fact or Myth
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-004-02-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar     View location Map
วันที่จัดการประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญต่อการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในด้านสุขภาพ, การใช้ยา รวมถึงการใช้โภชนเภสัชภัณฑ์ (complementary medicines) อย่างถูกต้องและเหมาะสม น้ำมันปลา (Fish oil) เป็นหนึ่งในโภชนเภสัชภัณฑ์ ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย อีกทั้งมีข้อมูลมากมายไม่ว่าจะผ่านสื่อออนไลน์หรือวารสารทางการแพทย์ การบรรยายนี้เพื่อเป็นการอัพเดทความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย เพื่อที่เภสัชกรสามารถให้ความรู้หรือแนะนำประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เกี่ยวกับ Fish oil ในด้านสุขภาพต่างๆ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) รวมถึงความปลอดภัย รวมถึงข้อควรระวังในการใช้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เพื่อให้เภสัชกรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการรักษาผู้ป่วย
คำสำคัญ
โภชนเภสัชภัณฑ์ น้ำมันปลา สุขภาพระบบหัวใจและหลอดเลือด การลดการอักเสบ