*ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือก E-Voting เลือกตั้งกรรมการฯ วาระปี 2565-2567 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  ถึง 11 ธันวาคม 2564*ประชุมวิชาการเรื่อง How Beta Glucan and Its New Derivative "Glucan-CMF can Influence the Immune System วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-11.30 น.*ขอเชิญร่วมรับฟังนโยบายผู้สมัคกรรมการสมาคมฯ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์  2565** CPA e-Learning 2564 คลิก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-001-02-2564
สถานที่จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  
วันที่จัดการประชุม 14 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 400-600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัศโควิด-19 และมาตรการการควบคุมการระบาดของโรค
กระทรวงสาธารณสุขยังมีนโยบายสนับสนุนการให้นำเทคโนโลยีมาร่วมบริการประชาชนเพื่อลดความแออัดในการเดินทางไปใช้บริการในสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งยังสนับสนุนให้ร้านยาเป็นหน่วยเข้าร่วมบริการสาธารณสุขเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลภายใต้โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นนั้น
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ชึ่งมีสมาชิกเป็นบุคลากรทางการแพทย์ จึงเล็งเห็นความ
สำคัญในทิศทางการให้บริการด้านเภสัชเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ซึ่งในการปฏิบัติงานเภสัชกรชุมชนต้องคำถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก รวมทั้งต้องมีความตระหนักรู้ด้านข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ในร้านยา
วัตถุประสงค์
1.ทิศทางการให้บริการงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกรชุมชนในประเทศไทย
2.ทิศทางร้านยากับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ