ขอเชิญร่วมประชุมหัวข้อเรื่อง How to Management the Patient with Drug Allergy in Community Pharmacy ต่อเนื่อง  3 Episode ในวันที่ 9 ต.ค. 16 ต.ค. และ 6 พ.ย. * ประชุมวิชาการ Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission วันที่ 29 พ.ย.65  * CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

OC choice and matching in real-life practice
OC choice and matching in real-life practice
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-017-08-2565
สถานที่จัดการประชุม webinar     View location Map
วันที่จัดการประชุม 31 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดเป็นวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเป็นจจุบัน แม้ว่ายาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมจะมีการใช้อย่างแพร่หลายมาเป็นระยะเวลานาน แต่พบข้อมูล ความเสี่ยงและอาการข้างเคียงที่เกิดจาก estrogen เช่น อาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอด เลือด จากข้อมูลความปลอดภัยพบว่าการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวไม่สัมพันธ์กับ ความเสี่ยงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งเต้านม ดังนั้นยาเม็ด คุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการคุมกําเนิด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาคุมกำเนิด
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบ วิชาชีพ
คำสำคัญ
เอสโตรเจน โปรเจสโตรเจน หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการเลือกวิธีคุมกำเนิด ยาเม็ด คุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม