*ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วาระปี 2565-2567*เปิดรับใบสมัคร ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564  ถึง 12  พฤศจิกายน 2564*ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacology of Aescin and Menthol in Pain Management วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น.*ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เสวนาพิเศษเรื่อง รอบรู้อนาคต..งานเภสัชกรรมชุมชนกับระบบสาธารณสุขไทย* CPA e-Learning 2564 คลิก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB