::ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 :รับฟังปาฐกถาพิเศษ “ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยใน 10 ปีข้างหน้า”: ห้องเรียน  CPA e-Learning 2566 จะปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. ถึง 31 ธ.ค. 66  คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa*:: พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

EP:2 We care for everyone เราห่วงใยทุกคน
EP:2 We care for everyone เราห่วงใยทุกคน
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-024-09-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar     View location Map
วันที่จัดการประชุม 27 กันยายน 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากในช่วงดือนกันยายนของทุกปี เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมงานด้านบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งเภสัชกรชุมชน ถือเป็นบุคคลากรด้านสาธารณสุขที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงบริการที่สะดวก ใกล้บ้าน กิจกรรมรณรงค์ที่ภาคีเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมจะร่วมจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-29 กันยายน 2566 ภายใต้คำขวัญ “We care for everyone เราห่วงใยทุกคน” นั้น

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน เภสัชกรชุมชนสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านยา และสุขภาพประจำครอบครัวเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชน สมาคมเภสัชกรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย จัดกิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้วิชาการให้กับเภสัชกรชุมชน (ร้านยา) “We care for everyone เราห่วงใยทุกคน” ในกลุ่มโรคที่พบบ่อยในร้านยา และเป็นโรคที่พบในผู้สูงอายุ เบาหวาน ความดัน โรคไมเกรน ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตเรื้อรัง ทั้งนี้เภสัชกรที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องยาโดยตรง จึงต้องมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ การให้คำปรึกษา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาอย่างปลอดภัย ที่ถูกต้องแก่ผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) ในการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ ดูแล ให้คำแนะนำสุขภาพของประชาชนได้ตามหลักวิชาการ
2.เพื่อส่งเสริมบทบาทเภสักชกรชุมนในงานบริบาลทางเภสัชกรรม ให้เกิดภาพลักษณ์และบทบาทที่ชัดเจนของเภสัชกรต่อประชาชน
3.เพื่อสร้างความตระหนักในการให้ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านยาของเภสัชกรต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยอย่งถูกต้องตามหลักวิชาการ
คำสำคัญ
CAD Heart failure CVA/Headache/Migaine CKD/other Renal Diseases