::ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 :รับฟังปาฐกถาพิเศษ “ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยใน 10 ปีข้างหน้า”: ห้องเรียน  CPA e-Learning 2566 จะปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. ถึง 31 ธ.ค. 66  คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa*:: พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

Pharmacogenomics and Precision Medicine for Community Pharmacist
Pharmacogenomics and Precision Medicine for Community Pharmacist
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-027-11-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar     View location Map
วันที่จัดการประชุม 26 พฤศจิกายน 2566 - 17 ธันวาคม 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
ด้วยความก้าวหน้าขององค์ความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างโรค อาการหรือการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆกับลักษณะทางพันธุกรรม ทำให้เกิดองค์ความรู้ด้านเภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenomics) ซึ่งทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาและใช้ยาแตกต่างกัน ขึ้นกับพันธุกรรมของผู้ป่วย ผู้รับบริการแต่ละบุคคล อีกทั้งองค์ความรู้ดังกล่าวยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการวางแผนการรักษาและการใช้ยาได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อการรักษาแม่นยำมากยิ่งขึ้น ความรู้เกี่ยวกับหลักเภสัชพันธุศาสตร์จะทำให้เภสัชกรชุมชน สามารถให้คำแนะนำ ให้การดูแลผู้ป่วย ผู้รับบริการในร้านยาในการเลือกผลิตภัณฑ์ หรือเลือกใช้ยาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ลดโอกาสเกิดอาการแพ้หรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือยา รวมถึงสามารถแนะนำผู้ป่วย ผู้รับบริการในการแปลผลพันธุกรรมเบื้องต้น ส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการในการตรวจพันธุกรรมเพิ่มเติมในสถานบริการระดับสูงต่อไปได้ นอกจากนี้อาจนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ในร้านยา เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมชุมชนได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรชุมชนเข้าใจหลักการและความรู้พื้นฐานสําคัญของเภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้
ในงานเภสัชกรรมชุมชน
2 เพื่อให้เภสัชกรมชุมชนสามารถแนะนําผลการตรวจทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์เบื้องต้น
3 เพื่อให้เภสัชกรชุมชนสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเภสัชพันธุศาสตร์และการตรวจคัดกรอง
เบื้องต้นได้
คำสำคัญ
เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชกรรมชุมชน พันธุกรรม