::ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 :รับฟังปาฐกถาพิเศษ “ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยใน 10 ปีข้างหน้า”: ห้องเรียน  CPA e-Learning 2566 จะปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. ถึง 31 ธ.ค. 66  คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa*:: พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

“Let’s unlock tiny nose”  ภูมิแพ้จมูกในเด็กเลือกใช้ยารักษาอย่างไร ให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและปลอดภัย
“Let’s unlock tiny nose” ภูมิแพ้จมูกในเด็กเลือกใช้ยารักษาอย่างไร ให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและปลอดภัย
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-030-12-2566
สถานที่จัดการประชุม   
วันที่จัดการประชุม 20 ธันวาคม 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคภูมิแพ้จมูก ที่มีอุบัติการณ์การเกิดโรคในคนไทยมากถึง 44% จากงานวิจัยในปี 2020 รวมถึงในเด็กก็พบความชุกที่ 15% มากกว่าค่าเฉลี่ยของเด็กทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 9.1% ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จมูกมักมาปรึกษาที่ร้านขายยาก่อน เนื่องจากมีปัจจัยกระตุ้นมากมาย จากสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ดังนั้นเภสัชกรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจสาเหตุของการเกิดโรค หลักการประเมินความรุนแรง แนวทางการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ และสามารถที่จะเลือกใช้ยารักษาที่เหมาะสม พร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จมูกในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เพื่อผลการรักษาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของโรคภูมิแพ้จมูก อาการแสดง เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของโรคภูมิแพ้จมูก
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาตาม International Guideline และการเลือกใช้ยารักษาที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยแต่ละช่วงวัน โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรร้านขายยาในการรักษาโรคภูมิแพ้จมูก การให้แนะนำในการดูแลตนเองและการปรับพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง
คำสำคัญ