::ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดวิชาการเนื่องในโอกาส 25 ปี สมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ ::ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Onsite วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 "รับมืออย่างไรดี เมื่อมีปัญหา “มึนงง วิงเวียน” และ “ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงด้วยแผ่นแปะคุมกำเนิด” สำหรับเภสัชกรชุมชน: ห้องเรียน  CPA e-Learning 2566 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa*:: พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

รับมืออย่างไรดี เมื่อมีปัญหา “มึนงง วิงเวียน” และ “ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิง ด้วยแผ่นแปะคุมกำเนิด” สำหรับเภสัชกรชุมชน
รับมืออย่างไรดี เมื่อมีปัญหา “มึนงง วิงเวียน” และ “ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิง ด้วยแผ่นแปะคุมกำเนิด” สำหรับเภสัชกรชุมชน
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-013-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ห้อง Crowne 1-4 โรงแรมคราวน์พลาซ่า ลุมพินีพาร์ค กรุงเทพฯ   
วันที่จัดการประชุม 12 พฤษภาคม 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ 200 บาท  เภสัชกรที่สนใจ 500 บาท 
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด มีปรัชญา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของเภสัชกรชุมชนโดยมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพสู่ประชาชนในชุมชน และพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในระบบสาธารณสุข เพื่อให้เภสัชกรเป็นที่พึ่งทางสุขภาพของคนในชุมชน ดังนั้นในการจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการเรื่อง “รับมืออย่างไรดี เมื่อมีปัญหา “มึนงง วิงเวียน” และ “ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงด้วยแผ่นแปะคุมกำเนิด” สำหรับเภสัชกรชุมชน” นับเป็นการส่งเสริมความรู้แก้เภสัชกรชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรค แนวทางการรักษา บทบาทของเภสัชกรชุมชน การให้คำแนะนำและหลักการการเลือกยาอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการรักษา “มึนงง วิงเวียน” และ การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดแผ่นแปะผิวหนัง อย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้คำแนะนำและหลักการการเลือกยาอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
คำสำคัญ
มึนงง วิงเวียน, การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดแผ่นแปะผิวหนัง, เภสัชกรชุมชน